Milieu

Yangtze River Port and Logistics Limited (YRIV) verstrekt precieze gegevens over het onderzoeksrapport van Hindenburg

1. Waardeloze/Opgeblazen Activa

‘Het niet gebouwde deel van het project is een gepland ‘Logistiek Centrum’ dat YRIV beweert te zullen bouwen op een terrein van 1,2 miljoen vierkante meter dat van een lokaal dorp wordt gehuurd. In de laatste kwartaalbalans van YRIV wordt aan de rechten betreffende de grond een waarde toegekend van $299 miljoen, bestaande uit meer dan 77% van de totale activa van het bedrijf… Hoewel wordt beweerd dat 1,2 miljoen vierkante meter wordt gehuurd van het dorp, tonen onze kaarten die we van de overheid hebben verkregen…dat de totale oppervlakte van het dorp maar 610 duizend vierkante meter bedraagt. Voorts blijkt uit gesprekken met ambtenaren uit het betreffende dorp dat YRIV, in tegenstelling tot wat het bedrijf beweert, geen grond van het dorp heeft gehuurd.’

  • De in de laatste kwartaalbalans van het bedrijf aangegeven waarde van $299 miljoen is niet gerelateerd aan de 1,2 miljoen vierkante meter grond. Maar de aangegeven waarde van $299 miljoen is gerelateerd aan de waarde van grondgebruiksrechten inzake het ongebruikte deel van 6 percelen bedrijventerrein (staallogistiekpark). Oorspronkelijk was de waarde van deze grondgebruiksrechten van de 6 percelen bedrijventerrein met een totale oppervlakte van 515.600 vierkante meter opgenomen aan een kost van $308 miljoen; van die oppervlakte is 79.200 vierkante meter gebruikt voor het bouwen van bedrijvengebouwen met een vloeroppervlak van 92.700 vierkante meter, dus is er 436.400 vierkante meter ongebruikte grond. Wat betreft dit ongebruikte stuk grond hebben wij een waarde van $299 miljoen opgenomen. Op dit moment, gezien de aanzienlijke appreciatie van de lokale vastgoedmarkt, schatten wij dat de waarde van de 515.600 vierkante meter grond voor dewelke het bedrijf certificaten inzake grondgebruikrechten heeft verkregen en die in de boekhouding werd opgenomen tegen kostprijs, zo goed als verdubbeld is en nu een waarde heeft van bijna $600 miljoen.
  • Het huren door het Bedrijf van 1,2 miljoen vierkante meter grond zoals aangegeven in het Rapport omvat niet alleen grond van het dorp Chunfeng maar ook van het dorp Junmin en het dorp Jiangdi. De bemiddeling en vertegenwoordiging inzake die gronden gebeurden via het dorp Chunfeng.

2. Niet openbaar gemaakte Gerechtelijke Uitspraken

Hierna volgt een lijst van 11 in het Rapport vermelde niet openbaar gemaakte juridische uitspraken:

  • Punten 1-6 hebben betrekking op geschillen en uitspraken die voortvloeien uit de verkoop van commerciële flats door de dochteronderneming van het Bedrijf, Wuhan Yangtze River Newport Logistics Co., Ltd. (‘Wuhan Newport’). De verkoop van deze commerciële flats vond plaats in of vóór 2015. In overeenstemming met de betreffende verkoopovereenkomsten is het zo dat als Wuhan Newport de zone niet ontwikkelt overeenkomstig zijn oorspronkelijke ontwikkelingsplan één jaar na de verkoop en aankoop, Wuhan Newport de commerciële flats zou moeten terugkopen van de kopers aan de oorspronkelijke overeengekomen prijs. De kopers startten deze procedure op vóór de appreciatie en de verdubbeling van de waarde van het vastgoed in kwestie tussen 2017 en 2018. Vandaar dat de kopers nu aarzelen om de uitspraken ten uitvoer te leggen en hun flats terug te verkopen aan Wuhan Newport. Het Bedrijf trof al voorzieningen voor de aankoop van de flats in de jaarrekening in zijn jaarverslag voor het jaar dat eindigde op 31 december 2015. Gezien de uitspraken al waren gedaan, heeft het Bedrijf deze uitspraken niet openbaar gemaakt onder lopende ‘Gerechtelijke Procedures’.
  • Punt 7 verwijst naar de in het Rapport vermelde uitstaande lening van RMB 290 miljoen met de China Construction Bank Gangcheng Branch van 28 mei 2014, plus rente voor een totaal van ongeveer RMB 325 miljoen, en niet bovenop die lening. De te betalen bedragen van de leningen en de rente zijn openbaar gemaakt en zijn opgenomen in de jaarrekening van het Bedrijf die deel uitmaakt van het jaarverslag voor het jaar dat eindigde op 31 december 2017.

10. TE BETALEN LENINGEN

Naam bank 

Looptijd

31 december
2017

31 december
2016

China Construction Bank    

Van 30 mei 2014 tem 29 mei 2020

$

44.221.399

$

41.456.074

Het Bedrijf onderhandelt momenteel over een herfinanciering van de lening met de bank. In de tussentijd zijn alle verschuldigde betalingen opgeschort. Ook als gevolg van de onderhandelingen heeft de bank geen tenuitvoerleggingsprocedure ingesteld. Net zoals in de bovenstaande punten 1-6 heeft het Bedrijf dit niet openbaar gemaakt onder lopende ‘Gerechtelijke Procedures’ omdat er reeds een uitspraak is gedaan.

  • Punten 8-11 hebben betrekking op uitspraken tegen Wuhan Newport als een garant voor bepaalde leningen die zijn aangegaan door een grote aandeelhouder van Wuhan Newport vóór het een dochteronderneming van het Bedrijf werd. De uitspraken zijn gedaan en de aandeelhouder heeft er zich schriftelijk toe verbonden uitsluitende verantwoordelijkheid te nemen voor al deze leningen, zonder een beroep te doen op Wuhan Newport en hij is een aflossingsplan aangegaan met zijn schuldeiser(s). Dienovereenkomstig is geen tenuitvoerleggingsprocedure ingesteld tegen Wuhan Newport en in overeenstemming met de juridische opinie van de juridische adviseurs van PRC is geen juridische of financiële aansprakelijkheid toegekend aan Wuhan Newport.

3. Geld van de Kapitaalverhogingen van YRIV is Aangewend om de Voorzitter/ Controlerende Aandeelhouder te Betalen en niet om de Projecten van het Bedrijf te Bevorderen

Het Rapport beweert dat het Bedrijf consequent grote saldi van passiva heeft opgenomen ‘als gevolg van verbonden partijen’ in zijn jaarrekeningen. Op hun beurt lijken die een hoge rente te accumuleren die eenvoudig weg in de loop van de tijd aan de ‘voorschotten’ worden toegevoegd. Bij kapitaalverhogingen wordt het geld dan gebruikt om de vermeende ‘voorschotten’ van verbonden partijen terug te betalen en niet om vorderingen te maken in de projecten van het bedrijf.

  • Sinds de sluiting van de omgekeerde fusie in december 2015 is het Bedrijf 19 kortlopenmede leningen aangegaan door middel van converteerbare obligaties voor een totaalbedrag van $8,546 miljoen. Hert geld van deze leningen is vooral gebruikt voor de voorgestelde vooraf te betalen voorschotbetalingen voor het acquireren van een andere entiteit, Wuhan Economic Development Port Limited (‘Wuhan Port EDP’). Gezien de acquisitie van Wuhan Port EDP werd afgebroken, begon het Bedrijf met de terugbetaling van de converteerbare obligaties van de lening. Eind november 2018 had het Bedrijf $9,031 miljoen terugbetaald ($7,846 miljoen hoofdsom en $1,184 miljoen rente), waardoor er een uitstaande hoofdsom overblijft van $699.000.
  • In tegenstelling tot het Rapport is het niet alleen zo dat de algemene directeur van het Bedrijf, de heer Xiangyao Liu, geen cent van deze leningen heeft ontvangen, maar bovendien heeft hij $485.000 voorgeschoten voor de betaling van $9,031 miljoen door het Bedrijf en zal hij tevens een voorschot geven voor de aanstaande aflossing van de resterende hoofdsom van $699.000 plus rente.
  • Hindenburg citeerde het volgende van het kwartaalrapport van het Bedrijf dat werd ingediend op Formulier 10-Q betreffende het kwartaal dat eindigde op 30 september 2018:

 

Het Rapport concludeerde dat er een volledige terugbetaling van ‘leningen’ was van ongeveer $6,2 miljoen aan de heer Liu. Dit is niet het geval. Het Rapport richtte zich op de in de rode cirkels benadrukte cijfers maar negeerde de in de groene cirkels benadrukte verhoogde bedragen die de verhoogde voorschotten van de heer Liu aan het Bedrijf weerspiegelen. Het netto-effect van de bovengenoemde cijfers is een netto-voorschot van de heer Liu aan het Bedrijf. Voorts, zoals gesteld in het Rapport, ‘bedroeg het totale bedrag van die 19 converteerbare obligaties $8,5 miljoen, waarvan $3,39 miljoen uitstaand is terwijl $5,15 miljoen is afgelost.’ Het is derhalve onmogelijk dat de heer Liu $6,2 miljoen zou hebben ontvangen van de inkomsten van de obligaties.

‘Het Rapport bevat talloze fout weergegeven feiten en misleidende speculaties die smadelijk zijn en wij ontkennen dergelijke speculaties categorisch. Dit Rapport is voornamelijk een herkauwing van eerdere aan ons gerichte beschuldigingen en richt zich enkel op bepaalde afzonderlijke gegevens om een vertekend beeld van het Bedrijf te bevorderen’, zei de heer Xiangyao Liu, voorzitter en algemeen directeur van het Bedrijf. ‘Wij hebben Hindenburg geen toegang gegeven tot informatie en Hindenberg heeft op geen enkel moment contact met ons opgenomen wat betreft een opheldering of uitleg inzake de gemaakte beschuldigingen. Deze speculaties hebben aan ons Bedrijf aanzienlijke schade berokkend en wij zijn vastbesloten om de benodigde acties te ondernemen om ons te verdedigen en de belangen van onze aandeelhouders te beschermen. Daarnaast hebben wij aan onze juridische adviseurs de opdracht gegeven om te kijken welke acties wij kunnen ondernemen tegen Hindenburg gezien zijn onverantwoordelijke, ongegronde en smadelijke verklaringen, met inbegrip van onder andere gerechtelijke vervolging. Wij staan voor een hoge graad van goed zakelijk bestuur en de integriteit van onze jaarrekeningen en bedrijfsactiviteiten. Wij zullen een speciaal intern onderzoek uitvoeren wat betreft de andere beschuldigingen en wij zullen de resultaten van dat onderzoek te zijner tijd bekendmaken.’

Over Yangtze River Port and Logistics Limited

Yangtze River Port and Logistics Limited is vooral actief op het gebied van vastgoedontwikkeling met een project voor havenlogistiek in het middelste deel van de Yangtze rivier. Yangtze River Port and Limited is een grootschalig infrastructuurontwikkelingsproject dat wordt uitgevoerd als deel van China”s nieuwste initiatief genaamd ‘Eén Gordel, Eén Weg’. Gemeend wordt dat het project een strategische positie inneemt in Wuhan, een cruciaal handelsvenster tussen China, het Midden-Oosten en Europa. Naar verwachting zal het logistieke centrum ook zijn uitgerust met een aantal ligplaatsen voor vrachtschepen van verschillende groottes. Naar verwachting zal Yangtze River Port and Limited ervoor zorgen dat nationale en buitenlandse bedrijven rechtstreeks toegang hebben tot de vrijhandelszone in Wuhan. Het project omvat onder meer bedrijfsgebouwen, professionele centra voor logistieke toeleveringsketens, rechtstreekse toegang tot de Yangtze rivier, de spoorlijn Wuhan-Xinjiang-Europa en grondvervoer, opslag- en verwerkingscentra, op IT gebaseerde ondersteunende diensten.

Bijkomende informatie is beschikbaar op http://www.yerr.com.cn

Toekomstgerichte Verklaringen:

Dit document bevat ’toekomstgerichte verklaringen’ in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en de regels, voorschriften en mededelingen van de Securities and Exchange Commission. Toekomstgerichte verklaringenzijn verklaringen die geen weerspiegeling zijn van historische feiten, met inbegrip van verklaringen inzake de toekomstige verwachtingen, overtuigingen, hoop, intenties of strategieën van het Bedrijf. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen onder meer verklaringen omvatten met betrekking tot veranderingen in het actieplan van het Bedrijf, toekomstige kansen als gevolg van de in de voorgaande verklaringen aangegeven aangelegenheid; en alle andere verklaringen inzake de toekomstige overtuigingen, verwachtingen, plannen, intenties, financiële positie of prestaties van het Bedrijf. In sommige gevallen kunnen de toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd aan de hand van het gebruik van woorden zoals ‘kunnen,”zullen,”verwachten,”zouden,”menen,”zijn van plan,”voorzien,”schatten,”voorspellen,”potentieel,”vervolgen,’of andere woorden met een gelijkaardige betekenis. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico”s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen besproken of geïmpliceerde resultaten. Een aantal factoren die voor dergelijk verschil kunnen zorgen, zijn, maar zijn niet beperkt tot, algemene economische omstandigheden, onze financiële en zakelijke vooruitzichten, onze kapitaalvereisten, onze financieringsvooruitzichten, onze relaties met personeel en onze capaciteit om de verwachte voordelen van dergelijke transactie te verwezenlijken, evenals de risico”s die zijn bekendgemaakt in andere rapporten die wij indienden bij de Securities and Exchange Commission, waaronder de risico”s beschreven in ons recentste op Formulier 10-Q ingediende kwartaalrapport, ons op Formulier 10-K ingediende jaarrapport en de latere op Formulier 10-K/Aingediende wijziging, het huidige rapport op Formulier 8-K en andere bij de SEC ingediende documenten.

Wij waarschuwen lezers dat die verklaringen zijn gebaseerd op momenteel beschikbare operationele, financiële en concurrentiegerichte informatie en dat zij geen misplaatst vertrouwen dienen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen die enkel een weergave zijn van de opinie van het management op de datum waarop zij zijn gedaan. Behalve wanneer zij daartoe wettelijk genoodzaakt zijn, wijzen wij elke verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen weer te geven.

CONTACT:

James Coleman

Executive Director

jcoleman@yerr.com.cn  

646-861-3315

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/797758/Yangtze_River_Port_and_Logistics___Legal_Chart_Infographic.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/797757/Yangtze_River_Port_and_Logistics___Financials_Infographic.jpg

NEW YORK, 14 december 2018 /PRNewswire/ — Yangtze River Port and Logistics Limited (Nasdaq: YRIV) (het ‘Bedrijf’), een internationaal infrastructuurbedrijf dat actief is op het gebied van vastgoedontwikkeling via een project voor havenlogistiek in het middelste deel van de Chinese Yangtze rivier in Wuhan, China, heeft vandaag categorisch alle in het onderzoeksrapport van Hindenburg van 6 december 2018 (het ‘Rapport’) tegen het Bedrijf gemaakte beschuldigingen weerlegt. Met name wil het Bedrijf vooral ruim ingaan op een aantal absoluut onjuiste in het Rapport vermelde beschuldigingen: